کاربر در این دوره با کلیات نگهداشت سرور و ایجاد امنیت نسبی برای پورتال را فرا می گیرد

مدت دوره : ۴۰ساعت

 

سیلابس:

 • مقدمه ای بر پرتال
 • نسخه های پرتال
 • تنظیمات بانک اطلاعاتی
 • نصب پرتال بر روی Application Serverهای موجودهای موجود
 • معماری پرتال)
 • تنظیمات مهم پرتال:
  • سیاست های رمز عبور(Password Policies)
  • حق دسترسی(در حالت کلی)
  • حق دسترسی(با LDAP )
  • Single Sign-on
  • حق دسترسی(با CAS )
  • تنظیمات پست الکترونیکی
  • تنظیمات نمایش
 • نظارت بر عملکرد پرتال
 • سرپرستی سرور:
  • منابع سرور
  • سطوح لاگ
  • تنظیمات System.Properties
  • تنظیمات Portal.properties
  • خاموشی(Shutdown) در پرتال
  • مجوزها
  • نسخه های پرتال(Instance)
 • بهینه سازی کارایی پرتال(PERFORMANCE TUNING)
 • ارتقای پرتال(Upgrade)
بالا