مشتریان توکاسافت و ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی

پورتال سازمانی توکا به شما کمک میکند تا بتوانید به راحتی سازمان خود را مجهز به ابزار قدرتمند نرم افزاری نمایید

مشتریان

test

مشتریان توکاسافت

پورتال سازمانی توکا به شما کمک میکند تا بتوانید به راحتی سازمان خود را مجهز به ابزار قدرتمند نرم افزاری نماییدپورتال سازمانی توکا قدرتمند نرم افزاری نمایید نماییدپورتال سازمانی توکا قدرتمندنرم افزاری نمایید

بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه

برخی از مشتریان ما که از پرتال سازمانی استفاده کرده اند

دانشگاه ها و موسسات اموزشی و صنایع بزرگ

برخی از مشتریان ما که از پرتال سازمانی استفاده کرده اند

نهاد های عمومی و شرکت های خصوصی

برخی از مشتریان ما که از پرتال سازمانی استفاده کرده اند

وزارت خانه ها ودستگاه های دولتی

برخی از مشتریان ما که از پرتال سازمانی استفاده کرده اند

بالا